തിരഞ്ഞെടുത്ത വീഡിയോ പ്ലേ ഐക്കൺ

ഭാഗം 2: ഫാ. മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ് - മെഡ്‌ജുഗോർജിലെ സാഹസികതകളും മേരിയുടെ പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളും

ഒരു സെമിനാരി പ്രൊഫസർ ആയതിനാൽ പല മേഖലകളിലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഫാ. മേരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ അവനെ നയിക്കുന്നതുവരെ മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ് മെഡ്‌ജുഗോർജെയെ വിശ്വസിച്ചില്ല.

കൂടുതല് വായിക്കുക