ഭാഗം 16: ഫാ. മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ് - ഒരു അഭയകേന്ദ്രമായി നിങ്ങളുടെ വീടും സ്ഥലവും എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം

അനുഗ്രഹീതമായ വെള്ളത്തേക്കാളും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഉപ്പിനേക്കാളും ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ ശക്തിയുള്ള ഭൂചലന ജലവും ഭൂചലന ഉപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക