ഗിസെല്ല കാർഡിയ - പുരോഹിതന്മാർ: ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തിനായി തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

കൂടുതല് വായിക്കുക