ശരീരം, ബ്രേക്കിംഗ്

പത്രോസിന്റെ ബാർക്ക് ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം തകർക്കുന്നു… ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിസന്ധി സഭയുടെ അഭിനിവേശത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. മാർപ്പാപ്പയുടെ “സിവിൽ യൂണിയൻ” പരാമർശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും വിശ്വസ്തർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതും ഇതാ…
 
വായിക്കുക ശരീരം, ബ്രേക്കിംഗ് മാർക്ക് മല്ലറ്റ്, ദി ന Now വേഡ്. 
ൽ പോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാവകരിൽ നിന്ന്, സന്ദേശങ്ങൾ.